2003-09-16

وبلاگ روزبه پورنادر
خوشحالم كه آقاي پورنادر دوباره نوشتن وبلاگش را بعد از مدتي كه ظاهراً در سفر ايرلند بوده است, از سر گرفته است. من از خوانندگان هميشگي وبلاگ او هستم. چون هم برنامه‌نويس فهيمي است, و هم مطالب خوبي در وبلاگ مي‌نويسد. به همه توصيه مي‌كنم سري به وبلاگ او بزنند.

No comments: